این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
قابل توجه شركتها/ واحدهاي صنعتي و...
كليه شركتها /واحدهاي صنعتي كه درسامانه ثبت نام نموده و غير دولتي هستند، مي‌بايست براي فعال‌سازي يك نامه با سربرگ آرم موسسه /شركت و ... به امضا و مهر مديرعامل به شماره 02156276630 به دفتر مركزي ارتباط باصنعت سازمان پژوهشها فكس نمايند.