این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
ظرفيت‌هاي کارآموزي صنايع معرفي مي‌شوند
در نشست مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران در خصوص کارآموزی دانشجویان، واحدهای زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیت‌های آن مجموعه در جذب کارآموز را در این سامانه ثبت و به متقاضیان ارائه نمايند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اهتمام واحدهای صنعتی زیرمجموعه‌ آن وزارت برای پذیرش و جایابی بهینه کارآموزان در سطح کشور، در خصوص لزوم برنامه‌ریزی برای حمایت از واحدهای صنعتی فعال در حوزه پذیرش کارآموز سخن گفت.
همچنین مقررگردید ارتقاي کمیت و کیفیت دوره‌های کارآموزی در کارگروهي که بدین منظور تشکیل خواهد شد از طرف سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و آن وزارت پیگیری خواهد شد.