این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
انعقاد تفاهم نامه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با دانشگاه جامع علمی کاربردی
پیرو تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دانشگاه جامع علمی کاربردی ، کلیه دانشجویان این دانشگاه و مراکز وابسته ملزم به گذراندن دوره کارآموزی از طریق سامانه ملی کارآموزی می باشند.
بدین منظور لازم است  کلیه مراکز دانشگاههای جامع علمی کاربردی در سامانه ملی کارآموزی ثبت نام نموده و وضعیت دانشجویان متقاضی کارآموزی را در سامانه تایید نمایند . 
همچنین صنایع وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز می توانند برای جذب کارآموز از  دانشگاههای سراسر کشور ، ثبت نام نموده و اعلام ظرفیت پذیرش کارآموز نمایند.