این سامانه تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشد
- ثبت اطلاعات جديد در اين سامانه متوقف شده و ثبت‌نام برای ترم پاييز 96 از هفته اول شهريور و در سامانه جديد کارآموزی انجام خواهد شد.
- صنايع و دانشگاه‌هايی که قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، نياز به ثبت‌نام مجدد ندارند ولی دانشجويان بايد ثبت‌نام جديد انجام دهند.
- صنايع بايستی ظرفيت‌های کارآموزی خود را برای ترم پاييز 96 و بعد آن در سامانه جديد وارد نمايند.
- دانشجويان، صنايع و دانشگاه‌ها برای پيگيری کارهای کارآموزی مربوط به تابستان 96 و ماقبل آن می‌توانند همچنان به اين سامانه مراجعه نمايند و تنها اجازه ثبت‌نام جديد و يا ويرايش اطلاعات خود را ندارند.